บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด  


ประสบการณ์ด้านการดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ทำความเย็น และเครื่องดื่ม ให้กับลูกค้า ร่วมกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระดับโลกมานานกว่า 30 ปี

Experience in Maintenance and Service of Cooling/Beverage Systems with World-class Manufacturers and Distributors for over 30 years

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Vision / Mission

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้การบริการอันดับหนึ่งของประเทศไทยในอุตสาหกรรมอาหาร เครืองดื่ม และระบบทําความเย็น โดยทีมงานที่มีความชํานาญและประสบการณ์สูง พร้อมตอบสนองความต้องการด้านการบริการด้วยความรวดเร็วและคุณภาพสูงสุด


We are committed to be Thailand’s No.1 Service Provider
in the area of food, beverages, and cooling systems
with highly skilled and experienced team responding to the service needs with high speed and quality.

 

ค่านิยม
Values

• องค์กรที่มีวินัย (Organization with discipline)
• ทีมงานที่ไว้ใจ ให้เกียรติกันและกัน (Teamwork with trust and respect)
• สร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด (Highest performance and quality of works)
• พัฒนาและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว (Continuous improvement and respond to changes with speed)