“เริ่มต้นอนาคตการทำงานที่ดี
เริ่มต้นที่ เบฟโปร เอเชีย” 


เราเชื่อว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร เบฟโปร เอเชีย จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อสร้างความสุข ความมั่นคงในชีวิตการทำงาน ของพนักงานทุกคนอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างเสริมประสบการณ์ที่มีคุณค่า ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไปกับเรา

Knowledge, Skill, Technology, Environment, Customer’s Needs, Employee’s Safety Job Security


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานบริการ
ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และระบบทำความเย็น ที่มีประสิทธิภาพ ความชำนาญ และประสบการณ์สูง


ด้านการพัฒนา
บริษัทฯ ของเรามีระบบการฝึกอบรมพนักงาน เพิ่มพูนความรู้ ทักษะต่างๆ 
เพื่อให้พนักงานและลูกค้ามั่นใจได้ว่า เราเป็นทีมงานผู้ให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
เรามีทีมงาน สนับสนุน เพื่อสร้างโอกาส ร่วมแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนการทำงานให้กับพนักงาน อย่างครบครันและรอบด้าน

 


ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่พัฒนาด้านการทำงานให้ทันสมัยเท่านั้น เบฟโปรฯ ยังมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การทำงานของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับนิคมฯ และชุมชมรอบข้าง เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ทั้งการจัดกิจกรรมของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอีกด้วย
 

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 
บุคลากรถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธรุกิจ บริษัทฯ จึงให้
ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ซึ่งครอบคลุมทั้งบุคลากรของบริษัทฯ และผู้รับเหมา ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรา เพราะเราเชื่อว่างานบริการที่ดีเยี่ยม ต้องมีความปลอดภัยในการทำงาน ควบคู่กัน จึงจะเรียกได้ว่า ประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างแท้จริง