บริการระบบทำความเย็นและอุปกรณ์เครื่องดื่ม
Cooling and Beverage System Services

• ติดตั้งและถอดถอน - INSTALLATION AND REMOVAL
• บํารุงรักษาเชิงป้องกัน - PREVENTIVE MAINTENANCE
• บริการซ่อมแซมแก้ไข - REPAIR SERVICES
• ซ่อมคืน สภาพ - EQUIPMENT REFURBISHMENT

 

เราให้บริการ
We Provide Services To

ศูนย์รับเรื่องราว
CALL CENTER  

ติดตั้งและถอดถอน

INSTALLATION AND REMOVAL

บริการซ่อมแซมแก้ไข

REPAIR SERVICES

บํารุงรักษาเชิงป้องกัน

PREVENTIVE MAINTENANCE

ซ่อมคืนสภาพ

EQUIPMENT REFURBISHMENT